Býci U3 (320-410 kg) - SRN

Cena komodity Býci U3 (320-410 kg) - SRN
Hlasujte...
Newsletter
Zaregistrujte se pro odběr informačních e-mailů...
Reklama
Technologie a managment chovu skotu
 

O svazu

 Svaz chovatelů českého strakatého skotu je zájmovou organizací chovatelů plemene, zřízenou podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

Svaz byl založen na ustavujícím členském shromáždění konaném dne 27. září 1990 v Krásné Hoře nad Vltavou na okrese Příbram za účasti zástupců předních chovatelských podniků a dalších zájemců z celé České republiky. Členskou základnu Svazu tvoří řádní, mimořádní a čestní členové, jejichž aktuální počet je uveden níže. Řádnými členy se všemi právy a povinnostmi jsou aktivní chovatelé českého strakatého skotu a mimořádnými členy fyzické osoby z řad pracovníků služeb, výzkumu, škol a pod., zainteresovaní profesně na šlechtění plemene a činnosti Svazu.

Svaz byl registrován Ministerstvem vnitra, jako právnická osoba, dne 18.10.1990 pod číslem VSP/1-2821 R. Toto registrační číslo je trvalé a platí i pro následné dílčí změny stanov schválené členským shromážděním v roce 1994, 1996 a 1999. Současně platné znění Stanov, Jednacího řádu a Volebního řádu bylo přijato členským shromážděním, jako nejvyšším orgánem Svazu, dne 3.6.1999 a je uvedeno v plném znění dále. Stanovy vymezují i poslání a zaměření činnosti Svazu.

Vedle úkolů vyplývajících přímo ze zákona vyvíjí Svaz, v zájmu svých členů, členů plemenné knihy a všech chovatelů plemene, i rozsáhlou činnost legislativní, normativní, metodické a koncepční povahy, podílí se aktivně na tvorbě cenových a dotačních pravidel a celkové strategie chovu skotu. Důležitou složkou svazových aktivit je poradenství, jak v oblasti šlechtění v rámci populace i jednotlivých stád, tak v otázkách reprodukce, techniky a technologie chovu, výživy, evidence, managementu a pod. Nezbytnou a účinnou součástí svazové činnosti je osvětová, informační a propagační práce a podpora odbytu plemenných zvířat v tuzemsku i do zahraničí.

Řada členů Svazu a pracovníků svazového aparátu působí současně i v jiných zájmových a odborných organizacích a orgánech a podílí se významně v celostátním, regionálním i místním měřítku na prosazování principů přijatelné zemědělské politiky.        
Oprávnění  
V roce 1992 vydalo Ministerstvo zemědělství ČR Svazu Oprávnění k výkonu činností uvedených ve druhé, třetí, čtvrté a šesté části tehdy platného zákona č. 240/1991 Sb. o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat. O rok později bylo výslovně rozšířeno o oprávnění ke zřízení a vedení jednotné plemenné knihy českého strakatého skotu od 1.1.1994. V souvislosti s tím pověřilo Ministerstvo Svaz i odpovědností za šlechtění plemene. Na základě tohoto oprávnění zpracoval a vydal Svaz v roce 1993 závazný Řád plemenné knihy, novelizovaný částečně v roce 1997. Ministerstvo vyslovilo s oběma zněními Řádu souhlas.
Významné prohloubení úkolů a postavení Svazu přináší nový zákon č. 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat, který vstoupil v platnost od 1.1.2001 a vyhlášky na něj navazující. Zákon převádí do přímé kompetence Svazu řadu úkolů spojených s výběrem plemeníků a vybraných kategorií plemenic, hodnocením a doporučením chovů pro jejich uznání za šlechtitelské, vedením jednotné plemenné knihy pro celé plemeno, vydáváním dokladů o původu a hodnotách zvířat, zabezpečováním programu šlechtění plemene a další. Řád plemenné knihy a šlechtitelský program plemene podléhá souhlasu Ministerstva a nabývá tak charakteru závazné normy. Konkrétní postupy posuzování a testování, selekce, hodnocení a pod. upravuje detailně vyhláška k zákonu č. 471/2000 Sb.
Dle rozhodnutí MZe ČR je SVAZ CHOVATELŮ ČESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU jmenován UZNANÝM CHOVATELSKÝM SDRUŽENÍM PRO PLEMENO ČESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU.
 
 
Reklama
TEKRO
face
AKCENTA CZ - zahraniční měny a platby
Ambiente restaurace - Čestr