Býci U3 (320-410 kg) - SRN

Cena komodity Býci U3 (320-410 kg) - SRN
Hlasujte...
Newsletter
Zaregistrujte se pro odběr informačních e-mailů...
Reklama
Technologie a managment chovu skotu
 

Členství

Svaz chovatelů českého strakatého skotu je zájmová organizace chovatelů plemene, jejíž účelem je vytvoření základny chovatelů i dalších právnických a fyzických osob, zainteresovaných na šlechtění a rozvoji českého strakatého skotu, organizování součinnosti členů, zajištění jejich přímého vlivu na využití progresivních metodických a biotechnických forem řízení šlechtitelského a reprodukčního procesu plemene, propagace plemene a jeho produktů doma i v zahraničí a získávání chovatelů k aktivní účasti na rozvoji plemene.

Svaz je dobrovolnou, hospodářsky samostatnou a registrovanou organizací (společenstvím) s právní subjektivitou, zřízenou na základě zákona č. 83/1990 Sb., případně předpisů jej doplňujících a nahrazujících.

Členstvím ve Svazu není dotčeno právní a hospodářské postavení ani plnění dalších funkcí a závazků členů.

Členové Svazu jsou řádní, mimořádní, přidružení a čestní.  
Druhy členství, vznik a zánik členství  a práva a povinnostech členů Svazu chovatelů českého strakatého skotu, jsou zakotveny ve Stanovách Svazu. Při vstupu do Svazu chovatelů je třeba uhradit jednorázový registrační poplatek. Kliknutím se více dozvíte o výši a způsobu úhrady poplatku, který je diferencován dle druhu členství a u řádného členství fyzických osob také podle stavu krav. V případě, že poté, co jste se seznámili s podmínkami, máte zájem o členství ve Svazu, můžete si níže stáhnout i příslušný formulář přihlášky, který lze po stažení přímo ve Vašem počítači vyplnit a pak již jen vytisknout a zaslat (zatím pouze poštou) na adresu Svazu.  

STANOVY SVAZU - ČLÁNKY TÝKAJÍCÍ SE ČLENSTVÍ
ČLÁNEK 3


Členství ve Svazu

§ 6
Druh členství


Členství ve Svazu je řádné, mimořádné, přidružené a čestné.

(1) Řádným členem Svazu se mohou stát chovatelé (právnické a fyzické osoby), kteří jsou současně řádnými členy plemenné knihy českého strakatého skotu a právnické osoby, prokazatelně zainteresované na chovu plemene, které se ztotožňují s účelem a programem činnosti Svazu, včetně práv a povinností a souhlasí se stanovami.
(2) Mimořádným členem Svazu mohou být jen jednotlivci, kteří svým profesním zaměřením a odborností mohou přispět k činnosti Svazu. Mimořádné členství je nezastupitelné.
(3) Přidruženým členem mohou být řádní členové regionálních sdružení chovatelů, kteří se přihlásí k účasti na plemenné knize, za podmínek uvedených v řádu plemenné knihy. Přidružené členství se týká pouze účasti na plemenné knize.
(4) Čestným členem Svazu mohou být fyzické osoby, které se mimořádně zasloužily o rozvoj chovu českého strakatého skotu.
(5) Každý řádný člen Svazu disponuje při rozhodování jedním hlasem. Mimořádní, čestní a přidružení členové nemají právo hlasování ani volby s výjimkou ustanovení §9, odst. 2, písm. d.).

§ 7
Vznik členství


(1) Podkladem pro rozhodnutí o vzniku členství je písemná přihláška, ve které je vyjádřen souhlas s programem a statutem Svazu a úhrada registračního poplatku. Přihláška může být podána v průběhu celého roku.
(2) O vzniku řádného, mimořádného a přidruženého členství rozhoduje rada Svazu na nejbližším zasedání. O svém rozhodnutí vyrozumí přihlašovatele neprodleně písemně.
(3) Návrh na čestné členství podává rada a schvaluje ho členské shromáždění. § 8
Zánik členství


(1) Členství může být ukončeno vystoupením, resp. vzdáním se členství. Tento úmysl musí být písemně sdělen radě Svazu. Členství může být rovněž zrušeno ze závažných důvodů. Dalším důvodem zrušení členství je prohlášení konkurzu na člena, zamítnutí konkurzu pro nedostatek majetku, vstup do likvidace, rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu nebo zánik organizace z jiných důvodů. Řádné a přidružené členství zaniká rovněž v případě, že dojde ke zrušení členství v plemenné knize českého strakatého skotu.
(2) Čestné členství je doživotní.
(3) O zrušení členství ze závažných důvodů rozhoduje členské shromáždění, přičemž důvody musí sdělit příslušnému členu písemně do 10 dnů od rozhodnutí.
(4) Zánikem členství ztrácí členové nárok na majetek organizace.ČLÁNEK 4

Práva a povinnosti členů Svazu
Všichni řádní členové Svazu mají stejná práva a povinnosti.

§ 9
Práva členů


(1) Řádný člen Svazu má právo :

a) podílet se na veškeré činnosti, užívat její výsledky, předkládat náměty, vyjadřovat se ke všem otázkám a hlasovat při jednání
b) být členem plemenné knihy českého strakatého skotu
c) účastnit se všech akcí pořádaných nebo spolupořádaných Svazem, užívat majetku a zařízení Svazu podle stanovených pravidel
d) volit a být zvolen do orgánů Svazu, popř. být jmenován do jeho komisí
e) vznést požadavek na svolání mimořádného členského shromáždění
f) využívat všech služeb Svazu a získávat úplné informace, kterými Svaz disponuje

(2) Mimořádný a čestný člen Svazu má právo :
a) podílet se na veškeré činnosti, předkládat náměty a vyjadřovat se ke všem otázkám; nepodílí se ovšem na majetkové podstatě Svazu
b) účastnit se všech akcí pořádaných nebo spolupořádaných Svazem
c) podílet se na činnosti odborných komisí Svazu
d) ve zdůvodněných případech může rada udělit mimořádným a čestným členům i právo být zvolen do orgánů Svazu
(3) Přidružený člen má pouze právo účasti na plemenné knize českého strakatého skotu v rozsahu stanoveném řádem plemenné knihy.


§ 10
Povinnosti členů

(1) K základním povinnostem a závazkům řádných členů patří zejména :

  a) respektovat, dodržovat a prosazovat stanovy, jednací řád a další demokraticky přijatá rozhodnutí orgánů Svazu, včetně výsledků jejich jednání s jinými orgány a organizacemi
  b) hájit společné zájmy Svazu a všestranně podporovat jeho činnost
  c) respektovat koncepci a program šlechtění, dodržovat řád plemenné knihy a aktivně se podílet na jejich realizaci
  d) řádně a včas vyrovnávat svoje finanční a jiné závazky vůči Svazu
  e) podílet se na společných chovatelských akcích a umožnit exkurze ve svých objektech
  f) využívat přednostně služeb Svazu a organizací, které jsou jeho členem
(2) Na mimořádné  čestné členy se vztahují povinnosti uvedené pod písm.a),b) a d) odst.1.
(3) Na přidružené členy se vztahují povinnosti uvedené pod písm.c) a d) odst.1.
 
 
Reklama
Sano 2019
face
AKCENTA CZ - zahraniční měny a platby
Ambiente restaurace - Čestr