Domovská stránka>Zprávy>Požadavky na označování a evidenci zvířat
 

Požadavky na označování a evidenci zvířat

ČPI připomíná požadavky na označování a evidenci zvířat, které musí zajistit chovatel - žadatel o dotaci.

Vážení chovatelé skotu,

v návaznosti  na dotační titul podle článku 68 Nařízení Rady č. 73/2009 a dle Nařízení vlády č. 60/2012, Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování  zvláštní podpory pro zemědělce na tele masného typu a na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka a podle Nařízení vlády 75/2007, Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády 79/2007, Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření (na skot starší 6 měsíců) Vás upozorňujeme, že každý žadatel musí zajistit, aby skot, na který podává žádost o podporu, splňoval základní požadavky na označování a evidenci.

Tyto požadavky jsou následující:
  • zápis ve stájovém registru, 
  • nahlášení zvířete v ústřední evidenci a to včas a správně, 
  • údaje v ústřední evidenci se musí shodovat s údaji ve stájovém registru, 
  • případné přísuny a odsuny musí být doloženy jinými doklady (např. účetní doklady, veterinární osvědčení, kafilerní lístek apod.), 
  • předložení platného průvodního listu skotu, 
  • označení zvířete musí být v souladu s platnou legislativou. 
 
POZOR !
 
  • Zvíře, které ztratilo jednu ušní známku, se považuje za zjištěné (způsobilé pro platbu) za předpokladu, že ho lze jednoznačně identifikovat podle ostatních prvků systému pro identifikaci a evidenci skotu, tzn. zápisu ve stájovém registru, ústřední evidenci a předložením platného průvodního listu skotu. 
  • Pokud jedno zvíře v hospodářství ztratilo obě ušní známky, považuje se za zjištěné (způsobilé pro platbu) za předpokladu, že ho lze jednoznačně identifikovat podle stájového registru, platného průvodního listu skotu, ústřední evidence nebo jinými prostředky stanovenými v Nařízení (ES) č. 1760/2000, a za předpokladu, že držitel může prokázat, že již přijal opatření na nápravu situace před oznámením kontroly na místě (prokazatelně doloží zaslanou objednávku duplikátů ušních známek). 
 
Spolehlivost dodržení podmínek stanovených pro poskytnutí podpor je zajištěna formou kontrol na místě u 5 % žadatelů.
Pokud žadatel neumožní provedení  kontroly  na místě, žádost o dotyčnou podporu bude zamítnuta.
 
Ing. Zdenka Majzlíková
Česká plemenářská inspekce
 

Publikováno: 8. 4. 2012
Počet přečtení: 23247×
 
 
Reklama
TEKRO
face
AKCENTA CZ - zahraniční měny a platby
Ambiente restaurace - Čestr